Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα


Παπαγιάννης Β. 


Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα

παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)

ακούστε το μάθημα...

  ...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)


ερωτήσεις-απαντήσεις...

του Θ. Αρβανιτίδη


Β. 9. Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα - Quiz

του Θ. Αρβανιτίδη

Quiz 

 1       2        3

Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής


Παπαγιάννης Β. 


παρουσίαση του μαθήματος...

.... απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)


ακούστε το μάθημα...

...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)


ερωτήσεις-απαντήσεις...

. του Θ. Αρβανιτίδη


Β. 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής - Quiz

Κουιζ

                    

Οι δάσκαλοι του Γένους


Παπαγιάννης Β. 


παρουσίαση του μαθήματος...

... απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)


ακούστε το μάθημα..

...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)


ερωτήσεις...απαντήσεις....


Β. 7. Οι δάσκαλοι του Γένους - Quiz


 του Θ. Αρβανιτίδη 
πηγή: ιστολόγιο 123 οπ!

Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών


Παπαγιάννης Β. 


παρουσίαση του μαθήματος...
..... απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)

ακούστε το μάθημα...


...απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη)

ερωτήσεις-απαντήσεις....

 του Θ. Αρβανιτίδη

Β. 6. Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών - QuizQuiz

Η οικονομική ζωή


  Παπαγιάννης Β. 
   παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)


ακούστε το μάθημα...
...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)

ερωτήσεις απαντήσεις...

  .του Θ. Αρβανιτίδη

Αμπελάκια

Β. 5. Η οικονομική ζωή - QuizQuiz

1         3      

Οι κλέφτες και οι αρματολοί
  Παπαγιάννης Β.
 
παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)

ακούστε το μάθημα...


...απο τον Γ. Σουδία(Ψηφιακή τάξη)


ερωτήσεις - απαντήσεις...Β. 4. Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί - Quiz


Quiz

   2      3           5

Η θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των Ελλήνων  Παπαγιάννης Β.
  


παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη)Ερωτήσεις ...απαντήσεις...


του Θ. Αρβανιτίδη

ακούστε το μάθημα ... ...απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη)


Β. 3. Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων - Quiz


Quiz
1     2     3     

Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων


     Παπαγιάννης Β.
 

παρουσίαση του μαθήματος

....απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη)

ακούστε το μάθημα....

...απο τον Γ. Σουδία (Ψηφιακή τάξη)

ερωτήσεις απαντήσεις...


του Θ. Αρβανιτίδη


Β. 2. Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων - Quiz

Quiz
1   2   3   4   5